معرفی کتاب در زمینه موفقیت فردی و موفقیت در زندگی و اعتماد به نفس برای مطالعه ی بیشتر و گرفتن نتیجه ی عالی و تقویت مهارت های فردی،هر ماه در این بخش کتاب هایی معرفی می شوند